Źródło finansowania to zasób kapitału, który finansuje dane przedsięwzięcie lub działalność. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa są wykazywane w jego bilansie pod postacią pasywów. 

Kapitał jest potrzebny do wspierania rozwoju i działalności przedsiębiorstw we wszystkich fazach ich działalności. Fundusze te będą pozyskiwane w oparciu o etap rozwoju przedsiębiorstwa, jego wielkość oraz perspektywy rozwoju.

Źródła finansowania działalności:

Ze względu na źródło kapitału: 

Dostęp do kapitału:

Źródła wewnętrzne

 • Wkład własny 
 • Zyski zatrzymane
 • Amortyzacja

Źródła zewnętrzne 

 • Emisja akcji
 • Pozyskanie nowego akcjonariusza
 • Venture capital
 • Anioły biznesu

Ze względu na okres użytkowania kapitału:

długoterminowe

 • Leasing
 • Forfaiting
 • Franchising
 • Emisja obligacji
 • Subwencje i dotacje

krótkoterminowe

 • Handel/kredyt
 • Faktoring
 • Pożyczka z sektora nie bankowego
 • Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe
 • Kapitał hybrydowy

kapitał hybrydowy 

Kapitał własny 

Może pochodzić zarówno ze źródeł zewnętrznych (wniesiony kapitał przez udziałowców spółek), jak i z wewnątrz firmy (w sensie finansowym jest to zysk wypracowany przez firmę, który pozostaje do jej dyspozycji). Akcjonariusze, którzy zasilają kapitał spółki, mogą liczyć na swój zwrot tylko w przypadku likwidacji spółki. Kapitał własny spółki może być zwiększony lub zmniejszony poprzez zastosowanie odpowiednich procedur prawnych. Jednak wierzyciele zawsze będą chronieni, jeśli spółka zostanie zlikwidowana. Głównym celem zwiększania lub zmniejszania kapitału własnego przedsiębiorstwa powinno być zwiększenie jego efektywności oraz zapewnienie stabilności rozwoju.

kapitał własny

Kapitał obcy

To środki, które zostały oddane do dyspozycji przedsiębiorstwa przez jego wierzycieli. Są one jednak dostępne tylko przez określony czas i podlegają spłacie. Za kapitały obce uważa się wszystkie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które są nałożone na przedsiębiorstwo. 

Ze względu na kryterium wymagalności możliwe jest wyróżnienie dwóch rodzajów kapitałów obcych:

 • zobowiązania krótkoterminowe, które mają termin zapadalności do 1 roku od dnia bilansowego.
 • zobowiązania długoterminowe, których termin zapadalności jest dłuższy niż rok od dnia bilansowego. Do tej grupy zalicza się długoterminowe pożyczki i obligacje, kredyty bankowe na dłuższy okres czasu oraz inne zobowiązania długoterminowe.

kapitał obcy

Kapitał hybrydowy

Jest to połączenie dwóch głównych źródeł finansowania przedsiębiorstw, kapitału obcego i własnego. Rozwiązanie to pozwala na zlikwidowanie luk finansowych, które nie są możliwe do osiągnięcia tradycyjnymi metodami. Ten rodzaj kapitału pozyskuje więcej kapitału niż kapitał obcy, ale jest tańszy niż finansowanie kapitałowe. Kapitał hybrydowy jest mniej ryzykowny niż kapitał obcy. Jest to alternatywa, jeśli firma ma słabą zdolność kredytową. Ten rodzaj pozyskiwania kapitału stosowany jest najczęściej w fazach rozwoju lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Może on również przyjmować znaczące aspekty kapitału własnego (w tym przypadku jest to tzw. equity mezzanine) lub kapitału obcego (debt mezzanine).

kapitał hybrydowy

Wyróżnia się następujące formy kapitału hybrydowego:

 • dług zamienny na kapitał własny,
 • połączenie długu z warrantem
 • akcje uprzywilejowane
 • udziały ciche

Wybór źródła finansowania

Przedsiębiorstwo powinno wziąć pod uwagę wiele czynników przy wyborze najlepszego źródła finansowania. Dla pomyślnego i systematycznego rozwoju niezbędny jest kapitał obcy. Pomaga on w osiąganiu nowych celów i rozszerzaniu działalności firmy. Wzajemne powiązania kapitału własnego i obcego muszą być dostosowane do konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa, jego perspektyw rozwoju i polityki innowacyjnej. Należy również uwzględnić potencjalny rynek zbytu oraz inne ważne czynniki, które wpłyną na ogólną strategię biznesową.

Każde przedsiębiorstwo powinno zatem logicznie i racjonalnie decydować o źródłach finansowania swojej działalności, mając na uwadze przede wszystkim stabilność funkcjonowania, a także efektywność rozwoju.