Z definicji inwestycje komunalne są realizowane na rzecz i dla dobra społeczności. Ważne jest, aby służyły lokalnej społeczności. Mogą one również mieć bezpośredni, wymierny wpływ na poprawę jakości życia (np. skrócenie czasu dojazdu do pracy), dostępność do instytucji publicznych, tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych. Ale także pośrednio - poprzez zwiększenie wpływów do budżetu.

Użyteczność publiczna

Jest ważnym aspektem inwestycji komunalnych. Ma ona na celu zwiększenie konkurencyjności jednostki terytorialnej i atrakcyjność dla mieszkańców i inwestorów.

Inwestycje komunalne mają dwa główne cele:

  1. Pierwszy z nich to likwidacja dotychczasowych zaniedbań (deficytów), zwłaszcza w dziedzinach, które niekorzystnie wpływają na gminę. Dotyczy to głównie inwestycji infrastrukturalnych.
  2. Drugim celem jest wypracowanie impulsu do rozwoju. Efektem będzie konsumpcja indywidualna i inwestycje na rynku lokalnym. Dotyczy to głównie inwestycji w wysokiej jakości usługi publiczne. Inwestycje komunalne tworzą warunki dla najwyższego poziomu jakości usług publicznych

budowa

Czym zajmują się spółki komunalne?

Spółki komunalne najczęściej zajmują się gospodarką wodno-ściekową. Inne dziedziny to: ciepłownictwo, zarządzanie mieniem komunalnym (nieruchomościami), turystyka, sport, rekreacja, mieszkalnictwo (TBS), gospodarka odpadami. Ochrona zdrowia i hotelarstwo, komunikacja. Budowa i modernizacja dróg oraz tzw. ogólna gospodarka komunalna (np. sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni itp.). Każdy rodzaj spółki ma swoje unikalne problemy i osobliwości, a także specyficzne sposoby podejścia do pozyskiwania finansowania.

Czym jest gospodarka komunalna?

Gospodarka komunalna jest działem gospodarki narodowej, który służy zaspokajaniu ciągłych i bieżących potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych dla mieszkańców.

Zobacz także: Zasady inwestycji w kapitał ludzki 

gospodarka komunalna

Do podstawowych zadań gospodarki komunalnej należy:

  • usługi administracyjne związane z prowadzeniem ewidencji, np. wydawanie dokumentów, wpis do rejestrów, wydawanie zezwolenia, wydawanie decyzji administracyjnej,
  • usługi społeczne: ochrona zdrowia, rozwój kultury, ośrodki sportowe, oświata, pomoc społeczna, mieszkalnictwo komunalne, bezpieczeństwo publiczne,
  • usługi techniczne: ogrzewanie, energia elektryczna, cmentarz
  • transport publiczny: usługi komunikacji miejskiej, transport specjalny (osoby niepełnosprawne), dbanie o infrastrukturę transportową (drogi i tory).
  • gospodarka wodna: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  • gospodarka odpadami: składowanie odpadów, utylizacja, recykling
  • zarządzanie terenami zielonymi