Ich głównym zadaniem jest określenie celów, które zostaną osiągnięte dzięki jakościowym i ilościowym przekształceniom kapitału ludzkiego.

Rodzaje inwestycji, cele i metody wyceny kapitału ludzkiego

 • Inwestycje szkoleniowe - Zapobieganie deklasacji (starzeniu się), dezaktualizacji informacji, a w niektórych strategiach personalnych jej rozwój
 • Inwestycje w zarządzanie wiedzą - Budowanie podstaw do rozwoju kreatywności pracowników
 • Inwestycje w tworzenie organizacji uczącej się - wzbogacanie wiedzy pracowników
 • Inwestycje w marketing personalny - Przyciąganie pracowników, zapobieganie ich odejściu i rozwój ich karier, lepsze wykorzystanie ich kapitału
 • Inwestycje w retencję (programy lojalnościowe) - Zapobieganie odchodzeniu pracowników
 • Inwestycje przekształcające kulturę organizacyjną - tworzenie kultury wspierającej strategie
 • Inwestycja w kontraktowanie pracy - zapewnienie takich warunków pracy, pozwoli na realizację zadań na wysokim poziomie.
 • Inwestuj w łowienie i rozwój talentów, aby przyciągnąć pracowników o najwyższych kwalifikacjach
 • Inwestowanie w przywództwo i rozwój kreatywnych zespołów - stymulowanie, oryginalność i motywacja do dalszego działania
 • Produkty,
 • Inwestowanie w coaching - usuwanie różnych barier ograniczających możliwości pracowników
 • Inwestycja w rozwój przedsiębiorczości - zapobieganie inercji pracowników,
 • Inwestycja w zwiększenie różnorodności kapitału ludzkiego organizacji - dostosowanie otoczenia do wzrostu złożoności
 • Inwestycja w zaufanie - zwiększenie intensywności dzielenia się wiedzą w organizacji
 • Inwestuj w warunki pracy, aby zapobiec utracie zdrowia z powodu wpływu środowiska pracy.
 • Inwestuj w dodatkową opiekę medyczną, aby zapobiec pogorszeniu zdrowia pracowników
 • Inwestowanie w programy work-life to dobry pomysł, ale wcale nie kosztem życia rodzinnego.
 • Inwestycja w zarządzanie partycypacyjne - Zaspokojenie potrzeb samorealizacji, przynależności i uznania
 • Inwestuj we współpracę - Wykorzystywanie wzajemnych korzyści i rywalizacji międzyosobowej.
 • Inwestuj w zarządzanie konfliktami - Unikanie konfliktów w organizacji
 • Inwestuj w badania opinii pracowników, aby uzyskać informacje o nastrojach i akceptacji dla konkretnych projektów.

Przykłady inwestycji w kapitał ludzki

Ta lista daje pojęcie o różnych rodzajach dostępnych inwestycji. Trudno jest znaleźć uniwersalną definicję. Powinna ona mieć charakter uniwersalny, być czytelna dla odbiorcy, ale także łączyć elementy wspólne ze wszystkich definicji inwestycji występujących w ramach podstawowego podziału (rzeczowe i finansowe), zarówno materialnych, jak i niematerialnych.
Związek ten tworzy obecność następujących elementów:
- Wkłady - zasoby (nie tylko materialne), które są poświęcone na edukację. Efekty te odzwierciedlają się w
- Kosztach - Nieobecność pracowników często wiąże się z utratą czasu i dochodów.
- Ryzyku - To ryzyko, które bierze na siebie inwestor i które może prowadzić do niepewnej przyszłości.

Zobacz także: Na czym polegają inwestycje interesu publicznego?

Ryzyko inwestycji 

Dużo wysiłku wymaga znalezienie dobrego pracownika, a jeszcze więcej zmotywowanie go do ciężkiej pracy. To warunek konieczny w dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy. Jest najważniejszym wyznacznikiem przetrwania rozwoju nowoczesnych organizacji. Firmy, które są dziś wysoko cenione, to nie te, które posiadają znaczące aktywa fizyczne, ale te, które rozwijają swój kapitał intelektualny. Są one często pomijane ze względu na obecny stan rynku pracy.

ryzyko inwestycji w kapitał ludzki

Ryzyko odejścia pracowników z własnej inicjatywy

Najczęstsze powody to:

 • ograniczone możliwości rozwoju kariery
 • brak szacunku ze strony przełożonego
 • poziom wynagrodzenia.
 • monotonne zadania i złe środowisko pracy
 • nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia